Slik har Verdistyrt prosjektutvikling gitt Tønsbergprosjektet mer verdi for hver prosjektkrone

– Tønsbergprosjektet er for oss et prestisjefylt prosjekt, sier Kinserdal. Det syvende og siste byggetrinnet i en utbygging som har pågått i 30 år, er helt avgjørende for at de andre seks byggetrinnene også funker optimalt

Tom Einertsen, Tønsbergprosjektet

Hvordan har Tønsbergprosjektet lykkes med en sykehusutbygging bedre enn benchmark?

Tønsbergprosjektet har hatt gode resultater av å bruke Verdistyrt prosjektutvikling og samspillsmodellen Integrated Project Delivery da siste byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold skull gjennomføres. De leverer i henhold til tidsplanen, har hatt en produktivitetsvekst under korona og leverer under benchmark for sykehusbygg, for å nevne noe.

Her finner du aktuelle artikler og nyheter om verdistyrt prosjektutvikling

 

Fra prosjektbloggen

9 tips for å bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter

Etter vi lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling» og veilederen med samme navn, har flere og flere fått øynene opp for metoden. Men hvordan kan du på best mulig måte bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter?

 

Dette er verdistyrt prosjektutvikling

Svakt prosjekteierskap, utydelige mål og manglende kompetanse – dette er blant faktorene som ofte fører til at prosjekter ikke evner å ta ut sin potensielle verdi. Nå skal en ny metode sørge for en felles atferdsendring.

10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt. Under gir vi deg 10 tips som er viktig å tenke på i forbindelse med kostnadsestimering.

Verdistyrt prosjektutvikling: Med fokus på kulturbygging [intervju]

I snart et halvt år har Nye veier jobbet etter prinsipper hentet fra verdistyrt prosjektutvikling. På en fellessamling i vinter ble det besluttet å styrke den verdibaserte adferden – med utgangspunkt i fire «bokser»: Innovativ, enhetlig, åpen og inkluderende.

Verdien av god tidligfase

Styring av prosjekter i faser er et grunnleggende prinsipp for prosjekteierstyring og prosjektledelse. Formålet er å sikre forutsigbarhet og forankring hos aktørene, samt å modne prosjektet med utgangspunkt i prinsippet «hva er viktigst nå».

 

Prosjekteier som premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Mange prosjekter erfarer store kostnadsøkninger gjennom livsløpet. Undersøkelser viser at kostnadene til store offentlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt i løpet av forprosjektet. Blant disse er det byggeprosjekter som har størst økning. For mange prosjekter innebærer dette at det brukes langt større midler enn forutsatt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi eller nytte som prosjektet gir.

Staten sløser årlig bort flere titalls milliarder på dårlig prosjektstyring

Kostnadsoverskridelser i norske byggeprosjekter får stadig større oppmerksomhet. Vi kan nærmest daglig lese om profilerte prosjekter som sprenger kostnadsrammene. Dette skaper store overskrifter, og årsaksbildet diskuteres flittig av bygg- og anleggsbransjens aktører og ansvarlige departementer.

 

I media

Lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling»

- Vi trenger en kollektiv adferdsendring

 

Metier OEC inngår samarbeidsavtale med Bergen kommune

Bergen kommune Etat for utbygging (EFU) har inngått en samarbeidsavtale med Metier OEC om utvikle seg til å bli en ledende byggherre og prosjektutvikler.

Kurs og webinarer

Kurs:

Lær beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler

Målgruppe: Prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjektet

Høst 2020 - gratis webinar:

Hva er Verdistyrt prosjektutvikling?