– Verdistyrt prosjektutvikling sikrer en bedre byggebransje

Mann med gul hjelm

19. april 2021

I 2019 lanserte Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC metoden Verdistyrt prosjektutvikling – en beste praksis for byggeprosjekter. Med veilederen «Verdistyrt prosjektutvikling 2.0» like rundt hjørnet, tok vi en prat med administrerende direktør Tore Bakke i Bravida, som er overbevist om at metodikken bidrar til å gi byggeprosjekter stor merverdi.

Veilederen er basert på erfaringer fra Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Dette er prosjekter hvor nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er blitt testet ut, med mål om å maksimere verdien av investerte midler. Felles for begge prosjektene, er at de har levert svært gode resultater. Så, på hvilken måte har Verdistyrt prosjektutvikling spilt en rolle?

 

Verdien av å jobbe mot et felles mål

– Verdistyrt prosjektutvikling bidrar til at alle involverte tar beslutninger som gir prosjektet verdi. Det er ikke sånn at alle beslutninger som tas i et prosjekt alltid er veldig fornuftige, men med Verdistyrt prosjektutvikling klarer vi å gi sluttproduktet avtalt verdi, samt en merverdi for brukerne – enten det er en pasient, noen som driver butikk eller en som sitter på et kontor.

Det sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida.

Tønsbergprosjektet er syvende og siste byggetrinn i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold HF (SIV). Kontrakten er basert på en IPD-modell – Integrated Project Delivery, som enkelt forklart betyr at partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen, og deler den samlede fortjenesten. I Tønsbergprosjektet er Skanska entreprenør, mens Assemblin, Haaland, CURA-gruppen og Bravida er med som tekniske underentreprenører. Bravida har levert elektro og sikkerhet gjennom kontrakten, som er den første i sitt slag inngått i Norge.

 

Mer verdiskapende tid – mindre sløseri på byggeplassen

Mengden tid som faktisk brukes på verdiskaping har også vært annerledes i Tønsbergprosjektet, kontra andre prosjekter Bakke jobber med.

– Fagarbeiderne hos oss jobber ofte på akkord. Det betyr at vi ser hvor mange meter kabel de trekker i timen, hvor mange lamper de får montert, og så videre. I dette prosjektet ser vi tydelig at produktivitet og effektivitet har vært veldig god. Det har rett og slett vært mye verdiskapende tid – og lite sløseri på byggeplassen.

Det at kultur er viktig for å kunne optimalisere verdi, står sentralt i veilederen, og som leverandør mener Bakke at nettopp dette har vært avgjørende for at Tønsbergprosjektet er blitt en suksesshistorie.

– Den kulturen vi har fått til, der vi lykkes sammen, oppfatter jeg som veldig sterk og preget av åpenhet og tillit. Det gjelder for hele verdikjeden, fra byggherre til utøvende. En overbevisning om at dette skal bli vellykket, dette skal vi få til, har gjennomsyret hele organisasjonen, forteller han.

At det har vært fritt for konflikter i prosjektets levetid, handler mye om måten kontrakten er konstruert på, mener Bravida-sjefen.

– Tidlig involvering er viktig, på den måten sikrer vi eierskap i gruppen fra dag én. Jeg tror også det at vi jobber mot et bonussystem, som går ut på at om vi gjør hverandre gode, har vært medvirkende. Det er også klart at når alle sitter sammen i brakkeriggen, både byggherre, Skanskas ledelse, vår ledelse, rådgiver og arkitekt, er det enklere å jobbe mot et felles mål – å bygge dette sykehuset til bestemt pris og kvalitet.

LAST NED DEN NYE VEILEDEREN: Verdistyrt prosjektutvikling 2.0

 

Viktigheten av tidlig involvering

Grunnlaget for et prosjekt legges allerede i tidligfase. Og nettopp derfor er det svært viktig å utrede behov, muligheter og lønnsomhet. Alternativet er lavere verdi, omkamper eller avsporing.

– Tidlig involvering er viktig av flere grunner. Ikke bare sikrer vi eierskap, det blir også enklere å dra nytte av løsningskompetansen entreprenøren har med tanke på utstyrsvalg og byggbarhet. Det å komme inn tidlig gir i tillegg rom for en helt annen type planlegging, hvor de utførende får ta større del. Har du vært med på å designe løsningen, og ikke bare produsert, føler du også et større ansvar for at resultatet må bli bra, sier Bakke.

Han tror at prosjekter som legges opp på en annen måte ofte preges av silotankegang. Og, ikke minst, at det raskere oppstår gnisninger.

–De prosjektene som går bra er ikke kalkulert noe annerledes enn de som går dårlig, forskjellen ligger utelukkende i hvordan prosjektene er gjennomført. Tidlig involvering gir byggbare tegninger og produkter, noe som gjør at produksjonen blir uforstyrret i større grad. Og når du bygger riktig – første gang – slipper du å bruke tid på endringer, friksjon og å skrive brev, og får i stedet mer kvalitet i valgt løsning.

 

En byggenæring for fremtiden

At Verdistyrt prosjektutvikling og valgt kontraktsform har bidratt til at aktørene har strukket seg langt, er Bakke ikke i tvil om. Nå håper han at flere begynner å jobbe etter metodikken.

– Det starter med strategien en byggherre legger – både med tanke på enterpriseform, kontraktsstrategi og hva som vektlegges i valg av prosjektdeltakere. Tenker du som byggherre utelukkende på pris, får du et resultat ut fra det. Velger du basert på kompetanse, erfaring, sikkerhet, HMS, kvalitet, bærekraft eller andre typer parametere, blir resultatet deretter. Det er når vi får byggherrene til å følge veilederen vi ser forskjellen, utdyper Bakke.

Bravida-sjefen er opptatt av at aktørene i byggebransjen må utvikle seg for å henge med i tiden, og mener at næringen har stort potensial når det kommer til å få bygd mer for pengene.

– Om vi får flere IPD-kontrakter – flere byggherrer som Sykehuset i Vestfold, må vi ha prosjektdeltakere som har kompetanse til å være med i den type konkurranser.

Bakke forteller at Bravida ønsker å være en rollemodell når det kommer til å forbedre byggebransjen og å øke kompetansenivået. Der tror han at Verdistyrt prosjektutvikling blir en viktig brikke.

– Vi må sørge for å tiltrekke oss rett kompetanse i bransjen. Jeg opplever at mange ser seg lei av krangling og bytter side. Det er synd, for det vi alle i bunn og grunn vil, er å levere godt hver dag. Å levere gode installasjoner over tid, som er både bærekraftige og gode. Derfor blir det viktig å gjøre det attraktivt å velge byggenæringen fremover.

 

Økt fokus på bærekraft

Bærekraft er et av de nye temaene i «Veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0». Bakke mener det nå blir enda viktigere å ta med driftstid og levetidskostnader inn i et prosjekt, slik at det blir enklere å ta gode valg for fremtiden.

– Dette handler om flere ting. Vi må selvsagt tenke bærekraft i selve byggeriet – at vi har fokus på CO2-utslipp, og hvordan vi transporterer, etc. I tillegg er det viktig å velge produkter som har en levetid. I stedet for å velge noe billig, som varer i to år, bør vi legge på noen kroner, slik at det varer i ti år. Slik kan vi få lave driftskostnader over tid, og dette er noe som må inn i de valgene vi gjør, sier Bakke.

Han er overbevist om at EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomi) kommer til å påvirke den norske byggenæringen i tiden som kommer.

– Det er helt nødvendig at vi tar bærekraftighet på alvor, og at vi kan dokumentere det. Ikke bare er taksonomi stort innad i investormiljøene; i dag er det jo også slik at flere og flere unge arbeidstakere ikke ønsker å jobbe i bygg som mangler et grønt fotavtrykk, de ønsker rett og slett ikke å assosieres med det, sier Bakke, og fortsetter:

– At bærekraft får et eget kapittel i veilederen, ser jeg derfor på som svært positivt. Det jeg håper at vi som bransje får ut av verdistyrt prosjektutvikling, er at vi klarer å skape god lagånd, der alle involverte blør litt for prosjektet. Det får vi ikke til, skal vi bare være opptatt av pris og å ta hverandre.

Se video med Tore Bakke om Verdistyrt prosjektutvikling

 

Fakta om Verdistyrt prosjektutvikling: 

Veilederen er først og fremst ment som et oppslagsverk for ulike eierroller i byggeprosjekter. Hovedmålgruppen er premissgivere/bestillere – ledelse eller beslutningstagere i departementer, direktorater, etater eller utbyggingsorganisasjoner som igangsetter store investeringsprosjekter – og prosjekteiere, altså den som på vegne av bestiller har det overordnede ansvaret for at virksomheten gjennomfører et vellykket prosjekt. I tillegg er den svært relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukervirksomheter og for prosjektledere som skal avstemme forventninger med sine prosjekteiere. Veilederen har som mål å gi innsikt i hvordan Verdistyrt prosjektutvikling kan – og skal – gi økt verdi av prosjektinvesteringene.

MELD DEG PÅ GRATIS WEBINAR: Gratis webinar: lansering av veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0

 

Har du lest?