Tydelige resultater – mer for pengene med Verdistyrt prosjektutvikling

Tre menn i dress

17. desember 2020

Da veileder for Verdistyrt prosjektutvikling ble sluppet i 2019 mente vi at metoden kunne gi mer nytte for pengene gjennom maksimering av verdi, raskere gjennomføringstid for hele prosjektløpet og økt forutsigbarhet for partene. To referanseprosjekter har planlagt og gjennomført etter prinsippene i metoden, og resultatene er inne. Gjennom fokus på hva som gir verdi, utøvelse av god ledelse og kompetent prosjektstyring støtter resultatene oppunder alle av veilederens mål.

Mer for pengene

Mer nytte for pengene gjennom maksimering av verdi er et resultat av at alle valg tas i lys av hva man skal oppnå, og premissene som ligger til grunn fra eier. Begge referanseprosjektene i Verdistyrt prosjektutvikling har evnet å kombinere tydelig eierstyring med fokus på kost/nytte. Samt bruk av gjennomføringsmodeller som har støttet opp om eierens klare prioriteringer.

​Hva er Verdistyrt prosjektutvikling?

Metoden Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) er basert på erfaringer fra Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Dette er prosjekter hvor nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er blitt testet, med mål om å maksimere verdien av investerte midler. Felles for begge prosjektene er at de har levert svært gode resultater.

Veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling er for premissgivere, bestillere og prosjekteiere og gir deg innsikt i hvordan metoden gir deg mer verdi for hver investert krone. Den beskriver 7 suksessfaktorer for de to referanseprosjektene. I Q1 2021 kom versjon 2 av veilederen. Her vier vi mer oppmerksomhet til temaer som ledelse, bærekraft og hvilken kompetanse du trenger når, samt om gjennomføring. Flere erfaringer fra prosjektene i Vestfold og på Taraldrud vil også inkluderes.

63.000 kr/kvm
i Tønsbergprosjektet

Det syvende byggetrinnet ved Sykehuset i Vestfold har fått navnet Tønsbergprosjektet. Prosjektet er på oppløpssiden; psykiatribyget er levert, og somatikkdelen vil levere på tid. Med et innhold og en kvalitet som er minst like god som sammenlignbare sykehusprosjekter, er Tønsbergprosjektet likevel innenfor de stramme rammene fra Helse Sør-Øst på 3 mrd kr.

Med en total prosjektkostnad på 65.000 kr per kvadratmeter (inkl. mva), kan Tønsbergprosjektet sies å ha fått mye for pengene. Prosjekter er unike og å sammenligne dem en-til-en kan være utfordrende, men tallet er såpass lavt at det forteller en historie i seg selv.

I Politiets nasjonale beredskapssenter fikk brukerne i politiet eierskap til å realisere sine behov innenfor rammene av prosjektet. Det var, sammen med god prosjektstyring, en bidragsyter til at prosjektet kom inn rundt 100 mill. kr under budsjettrammen.

100 millioner
under budsjett i PNB

Likevel klarte man å innlemme funksjonalitet i prosjektbudsjettet som stod som opsjoner i originalbestillingen fra Justisdepartementet. Samt tilleggsfunksjonalitet som IKT-sikkerhetsløsninger, bølgebasseng og energiløsning for lavere driftskostnader (bygg.no).

 

Godt samspill, forsvinnende lite konflikter

For mange er byggetvister en ressurskrevende hodepine som kan føre til dårligere bunnlinje eller mindre samfunnsnytte. Referanseprosjektene i Verdistyrt prosjektutvikling har benyttet kontraktmodeller som innebærer felles insentiver og ulik grad av samspill. Aktørene har dratt i samme retning, og deres profitt har i stor grad vært avhengig av at partene løser utfordringer i fellesskap.

0 kr
bruk på jurister i Tønsbergprosjektet

flere år
kortere tid på å bygge Beredskapssenteret

Verdistyrt prosjektutvikling skal gi raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) er gjennomført på rekordtid, og ble levert som avtalt høsten 2020. Gjennomføringstiden for forprosjekt og bygging var flere år kortere enn normalen.

Tønsbergprosjektet er kostnadsstyrt fremfor tidsstyrt. De har likevel hatt god kontroll og gjennomfører raskt i forhold til tilsvarende prosjekter. Da de oppdaget utfordrende grunnforhold ved somatikkbygget utsatte de ferdigstillelse fra mars 2021 til oktober samme år, uten at det gikk utover kostnadsrammen. Denne fristen vil de holde, til tross for Korona-pandemien. Felles insentiver, det gode IPD-samspillet mellom prosjektpartene og den strukturerte gjennomføringen etter prinsippene i Verdistyrt prosjektutvikling gjorde at man evnet å forbedre planen for gjennomføring under lockdown. 

Økt forutsigbarhet for partene

Begge prosjektene har hatt jevn kostnadsutvikling, lavt endringsvolum og en evne til å løse uforutsette hendelser løpende. Dette har gitt stor forutsigbarhet for alle involverte.

Lavt endringsvolum

I forbindelse med finansieringen av Tønsbergprosjektet ble det i konseptfasen satt et meget høyt ambisjonsnivå for kostnadene. Det syvende byggetrinnet skulle komme inn på et kostnadsnivå på 10 % under byggetrinn 6, som stod ferdig i 2005. Da det nærmet seg finansieringstidspunktet oppdaget man at prosjektet kostnadsmessig lå et stykke over dette nivået. Læringen fra prosessen med å komme innunder kostnadsrammen ble verdifull for utviklingen av Verdistyrt prosjektutvikling.

Kostnadsoverskridelsen ble oppdaget som følge av at entreprenør deltok i forprosjektet. Tradisjonelt sett ville denne kostnadsoverskridelsen bli oppdaget etter en tilbudsprosess og mest sannsynlig ført til et nytt forprosjekt.

Da man oppdaget kostnadsoverskridelsen nedsatte prosjektet arbeidsgrupper som gjennomgikk prosjektert løsninger og indentifiserte kostnadsdrivere som kunne endres uten å gå på bekostning av funksjonskravene. I tillegg hadde prosjektet en tett dialog med prosjekteier, Stein Kinserdal, og virksomheten for å optimalisere allerede definerte løsninger. Dette resulterte i at entreprisekostnaden ble redusert med over 20%. Aktørene satte prosjektets beste i fokus. Den positive holdningen til å få prosjektet gjennomført i den utfordrende situasjonen blir trukket frem fra alle prosjektpartene som en viktig grunnsten i samspillet i prosjektet.

Et godt beskrevet konsept gjør det enklere å planlegge. Da spaden ble satt i jorden viste alle involverte hva de skulle skape i gjennomføringsfasen, og hva det skulle koste. Dette, sammen med at prosjektet var godt definert i IPD-kontrakten, har bidratt til et svært lavt endringsnivå. Sett bort fra utfordrende grunnforhold ved somatikkbygget og rivning, utgjør endringsomfanget til IPD-kontrakten kun 1% av kontraktssummen.

N

1 %
kostnadsendring i Tønsbergprosjektet

God kostnadskontroll

Å kjenne seg trygg på hva man skal bygge, hva som er planen og hva det skal koste, skaper lave skuldre hos prosjektleder og prosjekteier, og bidrar til færre overraskelser i gjennomføringsfasen. Prosjektets kostnadsutvikling gir en god indikasjon på om det er berettiget med lave skuldre.

Når siste del av Tønsbergprosjektet leveres neste oktober, ser det ut til at man vil komme inn på kostnadsrammen. Dette til tross for at tilleggsbestillinger i millionklassen er innlemmet i budsjettet og at de får det sykehuset de trenger. Prognosen vitner om streng kostnadskontroll mot styringsramme, helt siden byggestart.

Figur: Kostnadsutvikling i Tønsbergprosjektet

Kostnadsutvikling

I Politiets nasjonale beredskapssenter har man holdt seg innenfor +/- 5% av styringsrammen siden byggestart, og landet til slutt 4% under rammen. Den gode kontrollen har bidratt både til å levere prosjektet under kostnadsrammen og å likevel inkludere tilleggsfunksjonalitet. Kostnadskontrollen som ble vist i forprosjektet bidro til at Justis- og beredskapsdepartementet gikk til anskaffelse av tre nye politihelikoptre som nå er stasjonert på senteret, og som forsterker beredskapen og verdien av prosjektet ytterligere.

Figur: Styringsramme versus kostnadsutvikling i Politiets nasjonale beredskapssenter (Alle tall i faste 2015-kroner)

Kostnadsutvikling

Mer for pengene og god kontroll med Verdistyrt prosjektutvikling

Referanseprosjektene har gode resultater og har nådd sine mål gjennom prinsippene beskrevet i Veileder for Verdistyrt prosjektutvikling. Det viser at metoden kan gi mer nytte for pengene, raskere gjennomføringstid for hele prosjektløpet og økt forutsigbarhet for partene, som var målet da veilederen ble skrevet.

- Som ansvarlig for driften ved Sykehuset i Vestfold er jeg opptatt av verdien vi får ut ved å investere i prosjekter. For Tønsbergprosjektet har metoden Verdistyrt prosjektutvikling gitt meg forutsigbarhet og sikret effektiv involvering, sier Stein Kinserdal, prosjekteier i Tønsbergprosjektet og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold.

Det er også faktorer ved disse prosjektene som ikke kan vises i en graf. Det har oppstått et svært godt samarbeidsklima i prosjektene, som begge er preget av at alle drar i sammen retning og driver løpende problemløsning. En kultur for kostnadsoptimalisering har gjennomsyret prosjektene, og er beskrivende for prosjektet, prosjekteier og brukerne. Oppsummert er kontraktmodeller med insentiver for å samarbeide, god prosjektstyring og godt lederskap av prosjektledere og prosjekteiere årsakene til det.

Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier står bak metoden. Vi håper at den kan være til hjelp for flere. Vi slipper versjon 2 av veilederen i første kvartal av 2021. Den nye versjonen inkluderer mer læring fra referanseprosjektene, samt temaer som ledelse, kompetanse, bærekraft og mer om gjennomføringsfasen.

 

Les mer om Tønsbergprosjektet. 

Les mer om Politiets nasjonale beredskapssenter.

Har du lest?