Hvordan har Tønsbergprosjektet lykkes med en sykehusutbygging bedre enn benchmark?

Tom Einertsen, Tønsbergprosjektet

15. oktober 2020

Tønsbergprosjektet har hatt gode resultater av å bruke Verdistyrt prosjektutvikling og samspillsmodellen Integrated Project Delivery da siste byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold skulle gjennomføres. De leverer i henhold til tidsplanen, har hatt en produktivitetsvekst under korona og leverer under benchmark for sykehusbygg, for å nevne noe. Tønsbergprosjektet er ingen skrytehistorie, men et bevis på hva du får igjen for strukturert arbeid, god ledelse og godt samspill. Her får du vite hvordan de har lykkes.

Man hører ofte om samspillsmodeller i suksesshistorier fra bygg- og anleggsprosjekter, og det er en av nøkkelfaktorene i Verdistyrt prosjektutvikling. Det er det en grunn til. Å benytte gjennomføringsmodeller hvor prosjektets resultater står i sentrum og der insentiver gjør at aktørene trekker i samme retning, understøtter prosjektets mål. Det skaper også åpenhet og tillit. Det finnes ulike typer samspillsmodeller. Tønsbergprosjektet valgte Integrated Project Delivery (IPD), en samspillsmetode som tar det litt lenger.

Tønsbergprosjektet erstatter gamle og uhensiktsmessige bygninger for Sykehuset i Vestfold med over 44 000 kvadratmeter ny bygningsmasse. Disse er fordelt på et nytt somatikkbygg bestående av bl.a. akuttsenter, sengeposter, poliklinikker, barne- og ungdomssenter med barneintensivenhet og kreftsenter. Utbyggingen omfatter også to nye psykiatribygg som blant annet inneholder akuttfunksjoner og alderspsykiatri. Psykiatribygget ble levert 9. mai 2019, og hele utbyggingen skal være ferdig i oktober 2021.

Prosjektet har vært et referanseprosjekt for utvikling av en ny metode for byggeprosjekter ved navn Verdistyrt prosjektutvikling, som innebærer å maksimalisere verdien av investerte midler og ta i bruk en samspillsmodell med tidlig entreprenørinvolvering der alle parter jobber mot samme mål.

Arbeidet med Verdistyrt prosjektutvikling ble igangsatt for å samle erfaringer fra byggeprosjektene Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, og sette de i system på en måte som kan skape forbedring i bransjen. En forbedring som gir mer verdi for hver investerte prosjektkrone. Når begge disse prosjektene nærmer seg ferdigstillelse, er alle aktørene bak veilederen svært fornøyde over de gode resultatene metoden gir i praksis.

Et ganske annerledes prosjekt

- Tønsbergprosjektet er ganske annerledes enn andre prosjekter som blir kjørt i Norge i dag, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

Som et av to referanseprosjekter som har fulgt metoden Verdistyrt prosjektutvikling i sin helhet, har Tønsbergprosjektet drevet nybrottsarbeid. Metoden legger stor vekt på arbeidet som må gjøres i tidligfase, altså alt som skjer frem til gjennomføringen begynner.

Prosjektdirektøren trekker særlig frem tidligfase når han snakker om hvorfor prosjektet går så bra.

- Verdistyrt prosjektutvikling har aller størst verdi i tidligfase. For meg handler metoden om at man får definert riktig prosjekt og at man jobber med konseptet for å få spesifisert det prosjektet som er riktig for eier og den som skal bygge det, sier han. Hvis du ikke tar deg tid til å definere formålet tydelig, gjør en grundig utredning av alternativer og velger det som best tjener formålet kommer man skjevt ut fra start. Det vanskelig å korrigere dette underveis. Da blir det gjerne også enorme kostnadsoverskridelser med en gang.

- Når du går inn i gjennomføring ønsker du ikke endringer, da skal du bare gjennomføre det som er beskrevet.

Grundige tidligfasestudier gir prosjektet de beste forutsetninger for å oppnå prosjektets overordnede mål. Å gjøre detaljerte nok analyser, vurderinger og utredninger har vært sentralt i Tønsbergprosjektet.

- Når forprosjektet starter er det viktig å verifisere konseptet, og at man ikke går for langt med prosjektering før man har kontroll på kostnadene, sier Tom.  I et samhandlingsprosjekt er det viktig å involvere entreprenør tidlig for å finne gode løsninger og få realistiske estimater basert på erfaringstall og de grove rammene. Så detaljerer og definerer man mer etter hvert.

Skanska ble tidlig en del av prosjektet. Skanska har gjennom mange år fremmet samspillmodeller for å løse de store og komplekse prosjektene.

- I Tønsbergprosjektet har vi fått anledning til å bidra med vår kompetanse og sammen med byggherre og rådgivergruppen definere, utvikle og bygge et prosjekt i henhold til prosjektmålene, sier Ståle Rød, konsernsjef i Skanska. Gjennom felles mål og incentiver har vi opplevd at alle parter har trukket i samme retning for å skape et best mulig sykehus for pasienter og øvrige brukere.

 

Ekte samspill, gjennom Integrated Project Delivery

En omforent og robust gjennomføringsstrategi er avgjørende for en forutsigbar fremdrift, og en suksessfaktor i Verdistyrt prosjektutvikling. Alternativet er som regel store forsinkelser. Prosjektet kan gjerne kjøres i et høyt tempo, så lenge du har riktig kompetanse i alle parallelle prosesser.

- Vi bruker en helt ny kontraktmodell som aldri før har vært prøvd i Norge. En samspillsmodell som tar ting mye lenger enn vi er vant med. Integrated Project Delivery (IPD) er en felles kontrakt for både entreprenør og rådgiver, sammen med de tekniske underentreprenørene og byggherre.

Fordi prosjektets suksess er styrende for partenes inntjening i en IPD-kontrakt, er god prosjektgjennomføring og kostnadsoptimalisering viktig for å øke fortjenesten. Og ikke minst et godt samarbeid.

- Alle har samme mål, og man er nødt til å spille hverandre gode for å få et godt prosjekt for alle. Om en sliter med å gjøre seg ferdig med noe forsøker vi å vri oss for å se på hvordan vi kan gjøre det på andre måter.

I valget av riktig kontraktstrategi bør prosjektet levere et veldokumentert beslutningsunderlag, i henhold til kriteriene i veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling (link) - og det er opp til prosjekteier å godkjenne valget. I større og komplekse prosjekter bør prosjekteier initiere en uavhengig kvalitetssikring av beslutningsunderlaget.

- Når du har valgt rett prosjekt og du kommer til forprosjekt og gjennomføring, er det viktig at du gjør en ordentlig prosess på å vurdere hvilken gjennomføringsmodell man skal benytte, forteller Tom. Og at du gjør de valgene systematisk, at man ikke tenker «det var sånn vi gjorde det tidligere og sånn kjører vi det en gang til». Disse valgene må tas på rett grunnlag, og der kan du følge veilederen i Verdistyrt prosjektutvikling rimelig slavisk.

- Det er ikke slik at en Integrated Project Delivery-kontrakt er riktig for alle, forteller han. Dette sykehusprosjektet er et utviklingsprosjekt, og da passet IPD svært godt.

 

Løpende problemløsning

Samspill som hovedstrategi skiller seg fra en tradisjonell modell på mange punkt. Blant annet gir det lavere administrasjonskostnader fordi man har én organisasjon, felles mål og insentiver, samt færre konflikter. Det gir også et lavt risikopåslag når alle aktørene er med å definere prosjektet i forprosjektfasen.

- I denne kontraktstypen må man gjøre opp i uenigheter underveis så det ikke blir en stor sluttregning. Der tror jeg partene har funnet en veldig konstruktiv form, sier prosjekteier og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal. Jo mer de har jobbet seg sammen jo bedre er det. De er veldig stolte av at de leverer dette sammen.

Tom Einertsen opplever at samspillskontrakten skaper en god kultur, preget av stor grad av tillit.

- Rådgiver, entreprenør og byggherre styrer prosjektet sammen, og må være enige i beslutninger. Det er sunt, du kommer ingen vei med å ri egne saker. Du må være løsningsorientert, sier han.  For beslutninger som må tas underveis man må ha gode endringsprosesser. Det gjelder endringer som er selvinitiert eller på grunn av ting som har skjedd på byggeplass.

 

Produktivitetsvekst med redusert bemanning under korona-lockdown

Korona har vært tøft for mange, og ingen dans på roser for noen. Verdistyrt prosjektutvikling ga Tønsbergprosjektet en systematisk tilnærming til prosjektstyringen og samspillsmodellen gjorde at de involverte evnet å jobbe godt sammen for å løse situasjoner som oppstod da Norge måtte dra i bremsen.

Samspillsmodellen og strukturert prosjektstyring etter prinsippene i Verdistyrt prosjektutvikling kan hjelpe et prosjekt å levere gode resultater selv i møte med utfordrende situasjoner, også utover Korona-situasjonen.

- 12. mars kom som et sjokk på oss også og vi var nervøse for hvordan det skulle påvirke oss. Det første vi gjorde var å legge opp til godt smittevern på byggeplassen. Jobber man systematisk etter en produksjonsplan er det godt smittevern i seg selv, for da sprer man arbeidsstyrken godt rundt i bygget.

- Vi er ikke ferdig med Korona, men det ser ut som vi gjør det langt bedre enn man kunne sett for seg. Alle aktørene sitter i samme båt, man prøvde å gjennomføre planen med redusert bemanning og det klarte vi. Vi klarte til og med å forbedre planen. Vi ser også at økonomien, som henger sammen med fremdrift, gjør det bra.

 

Last ned veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling 

Har du lest?