Hvordan lykkes du med verdistyrt prosjektutvikling?

For å lykkes med prosjekter er det grunnleggende at du definerer rett prosjekt, og deretter gjennomfører dette på en god måte. For å lykkes med implementering av verdistyrt prosjektutvikling er dette alene ikke nok. Det er sentralt å optimalisere strategi, organisasjon og prosesser, og å ha kultur og et lederskap som sikrer samspill mellom de som finansierer prosjektet, og dem som bruker og bygger det.

I veilederen finner du en mange gode anbefalinger for implementering, her får du et utvalg:

  • Kompetent prosjekteierstyring: Gjennom tydelige mål og føringer kan du unngå usikkerhet om de store linjene. Still krav til utredning og engasjerte prosjektledere, men du kan ikke delegere bort ansvaret for å fatte alle sentrale beslutninger.
  • Grundige tidligfasestudier: Grunnlaget som legges i tidligfase følger deg gjennom prosjektet. Bruk derfor denne tiden til å utrede behov, muligheter og lønnsomhet. Alternativet er lavere verdi, omkamper eller avsporing.
  • Sett tydelige suksesskriterier: hva ønsker prosjekteier å oppnå?
  • For å unngå store forsinkelser, bør du ha en vedtatt og robust gjennomføringsstrategi.
  • En felles og helhetlig arbeidsmetodikk sikrer kontinuerlig og reell styring av prosjektomfang og kostnader. Alternativet? Ingen styring.
  • Riktig kompetanse, til riktig tid; Et vellykket prosjekt krever kompetanse på en rekke områder, som utredning, ledelse, brukerkoordinering, arkitektur, teknikk, bygging og drift. Involver derfor riktig kompetanse tidlig nok. Ellers hva?
  • Samspill og riktige insentiver: Prosjektets resultater bør stå i sentrum av gjennomføringsmodellen. For å lykkes med prosjektsamspillet og sikre at aktørene trekker i samme retning, må du også ha insentiver som understøtter prosjektets mål, samt åpenhet og tillit.
  • Kultur for verdioptimalisering: Hvis du ikke styrer kulturen, vil kulturen styre prosjektet. Ledelsen må jobbe for en kultur som oppfordrer til kost/nytte-optimalisering, og gjennomsyrer prosjektarbeidet i alle ledd.
  • Samlokalisering for høyere effektivitet: De fleste vurderinger knyttet til omfang i et prosjekt, er tverrfaglige. Samlokalisering gir bedre kommunikasjon og grunnlag for raskere beslutninger. Det kan også̊ bidra til å redusere konfliktnivået

 

Last ned veilederen her.